AtomPtr

AtomPtr

A safe copy-on-write wrapper around std::sync::atomic::AtomicPtr